ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด ( มหาชน )

ชื่อย่อหลักทรัพย์ UV
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบียนบริษัท 0107537001030
ปีที่ก่อตั้ง ปี 2523
ทุนจดทะเบียน 1,911,926,537 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,911,926,537 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 1,911,926,537 หุ้น
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้นสามัญ) 1,911,926,537 หุ้น
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2256 0505
โฮมเพจบริษัท www.univentures.co.th

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7171
โทรสาร 0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ GRAND UNITY
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7171
โทรสาร 0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 64.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 711,111 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 5,688,889 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ GUL
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 99.98 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน GRAND UNITY)

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2256 0505
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ LRK
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท เลิศรัฐการ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2256 0505
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 0,10 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ LRKP
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LRK)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2256 0505
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 580.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 58,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ UVCAP
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 2 อาคารมหาทุนพลาซ่า เลขที่ 888/222-224 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7222
โทรสาร 0 2255 8987
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 40.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ชื่อย่อ FS
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP)

บริษัท อะเฮดออล จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 2526/18 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ 0 2922 3467-69
โทรสาร 0 2922 3472
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ AA
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 80.00 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP)

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2690 7462
โทรสาร 0 2690 7463
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ทุนชำระแล้ว 134.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 268,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ชื่อย่อ STI
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 26.12 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2256 0505
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ UVAM
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 6 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7171
โทรสาร 0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 15.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ SENSES
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVAM)

บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2256 0505
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ CONNEXT
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVAM)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2256 0505
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 50.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ UVBGP
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 55.00

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2256 0505
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 12.50 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 6.88 ล้านบาทแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ EV
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 79.00 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP)

บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0 2643 7111
โทรสาร 0 2643 7299
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 587.20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ชื่อย่อ TL
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00

บริษัท ไทย - ซิงค์ออกไซด์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0 2643 7111
โทรสาร 0 2643 7299
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 6.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ TZ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00 (ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TL)

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล วัน จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2256 0505
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 260.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 20.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ UVCAP1
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.