ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด ( มหาชน )

ชื่อย่อหลักทรัพย์ UV
ประเภทธุรกิจ การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยกลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจให้เช่าและบริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์ กิจการโรงแรม และธุรกิจผลิตและขายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เลขทะเบียนบริษัท 0107537001030
ปีที่ก่อตั้ง ปี 2523
ทุนจดทะเบียน 4,044,770,615.00 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,911,926,537.00 บาท (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
จำนวนหุ้นจดทะเบียน (หุ้นสามัญ) 1,911,926,537 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้ว (หุ้นสามัญ) 1,911,926,537 หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2255 9418
โฮมเพจบริษัท www.univentures.co.th

บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2255 9418
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ LRK
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัท แอล อาร์ เค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด1

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2225 9418
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 260.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 26,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ LRKD
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 60.00
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7171
โทรสาร 0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 600.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ GRAND UNITY
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แกรนด์ ยู ลิฟวิ่ง จำกัด2

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 7 อาคารต้นสนทาวเวอร์ เลขที่ 900 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7171
โทรสาร 0 2253 3263
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 244.05 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,711,660 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ 21,693,280 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ GUL
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 99.98
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)3

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 36 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ 0 2620 6200
โทรสาร 0 2620 6222
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 11,037.67 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,323,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท
ชื่อย่อ GOLD
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 39.28
ประเภทธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ คอนซัลติ้ง จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2255 9418
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 2.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ UVC
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาทางด้านการเงินและการลงทุน

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ รีท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2255 9418
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ UVRM
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ ผู้จัดการกองทรัสต์ของ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2255 9418
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 22.31 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,231,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ UVAM
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ให้บริการการจัดการและการลงทุนในอสังหาริม-ทรัพย์เพื่อให้เช่า

บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด4

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2225 9418
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 7.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ SPM
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ ให้บริการจดทะเบียน จัดตั้งนิติบุคคล และบริหารจัดการอาคารชุด

บริษัท คอนเน็กซ์ชั่น จำกัด4

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 21 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2225 9418
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 2.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ CONNEXT
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ในการซื้อขาย รับฝาก และให้เช่า

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2255 9418
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 500.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ UVCAP
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในกิจการอื่น

บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)5

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 163 ซอยโชคชัยร่วมมิตร (รัชดา 19) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0 2690 7462
โทรสาร 0 2690 7463
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 134.00 ล้านบาท / ทุนชำระแล้ว 100.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
ชื่อย่อ STI
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 35.00
ประเภทธุรกิจ ให้บริการด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด6

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 2 อาคารมหาทุนพลาซ่า เลขที่ 888/222-224 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7222
โทรสาร 0 2255 8986-7
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 20.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ชื่อย่อ FS
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบเข้าออกอาคาร ระบบควบคุมและจัดการอาคารอัตโนมัติ

บริษัท อะเฮดออล จำกัด7

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 22 ซอย 1 ถนนประชานุกูล 3 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800
โทรศัพท์ 0 2922 3468-71
โทรสาร 0 2922 3472
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 5.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ AA
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 80.00
ประเภทธุรกิจ จำหน่ายและติดตั้งระบบควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบความปลอดภัย

บริษัท ไทย - ไลซาท จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0 2643 7111
โทรสาร 0 3580 0977
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 1,000.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 415.20 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 4,152,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ชื่อย่อ TL
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

บริษัท ไทย - ซิงค์ออกไซด์ จำกัด8

ที่ตั้งของบริษัท เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ 0 2643 7111
โทรสาร 0 3580 0977
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 25.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 6.25 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 625,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ TZ
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 100.00
ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายผงสังกะสีออกไซด์และเคมีภัณฑ์

บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จำกัด9

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 22 อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0 2643 7100
โทรสาร 0 2225 9418
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน 50.00 ล้านบาท ทุนชำระแล้ว 27.50 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ EV
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 79.00
ประเภทธุรกิจ ลงทุนในธุรกิจจัดการพลังงาน

บริษัท สหสินวัฒนา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด10

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 75 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 3466-7
โทรสาร 0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 92.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 9,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ SSB
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 20.00
ประเภทธุรกิจ จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชยกรรม (ปัจจุบันหยุดประกอบกิจการ)

บริษัท สหสินวัฒนา ไบโอเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด10

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 75 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 3466-7
โทรสาร 0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 10.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ SSC
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 20.00
ประเภทธุรกิจ จัดหาและจำหน่ายพลังงานให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มพาณิชยกรรม (ปัจจุบันหยุดประกอบกิจการ)

บริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ที่ตั้งของบริษัท ชั้น 12 อาคารสิริภิญโญ เลขที่ 75 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 3466-7
โทรสาร 0 2201 3465
ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว ทุนจดทะเบียน/ ทุนชำระแล้ว 26.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท
ชื่อย่อ EEI
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ) 30.59
ประเภทธุรกิจ วิเคราะห์ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

หมายเหตุ:

1 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน LRK ร้อยละ 60.00
2 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน GRAND UNITY ร้อยละ 99.98
3 ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ GOLD ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10.00 ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี ของ GOLD ที่เว็บไซต์ของ GOLD www.goldenland.co.th หรือเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th
4 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVAM ร้อยละ 100.00
5 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 35.00
6 ถือหุ้นอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 100.00
7 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 80.00
8 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน TL ร้อยละ 100.00
9 ถือหุ้นอ้อมผ่าน UVCAP ร้อยละ 79.00
10 ถือหุ้นทางอ้อมผ่าน EV ร้อยละ 20.00 และปัจจุบัน หยุดประกอบการ

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.