การประชุมผู้ถือหุ้น

 • การเสนอวาระประชุมผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการ
 • หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 • รายงานการประชุม
 • 2566
 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
เอกสาร ดาวน์โหลด
คำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท และส่งคำถามเป็นล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์และแบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
หลักเกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ประจำปี 2561
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561

 

 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ครั้งที่ 43
เอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 และงบการเงินสำหรับปี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายนามและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2565
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เกณฑ์และแบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบขอรับเอกสารในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 หนังสือมอบฉันทะ

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 2) กรณีการลงทุนของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ บีจีพี จำกัด ในบริษัท อีสเทอร์น
โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เพื่อให้ได้มาซึ่งการถือหุ้นทางอ้อมในบริษัท พีพีทีซี จำกัด และบริษัท เอสเอสยูที จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และวิธีมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
การเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42 และการเปลี่ยนรูปแบบการประชุม
เอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
หนังสือมอบฉันทะ

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
เอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2563 และงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบปีบัญชี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน สำหรับรอบปีบัญชี 2564
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 42
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 แบบขอรับรายงานประจำปี 2563 ในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 14 หนังสือมอบฉันทะ

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
เอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชีปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน สำหรับรอบบัญชีปี 2563
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 41
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หนังสือมอบฉันทะ

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (บัญชี 2) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการจำหน่ายหุ้นสามัญในบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผ่านการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจของบริษัท เฟรเซอร์ พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติกรรมการตรวจสอบที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
เอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ครั้งที่ 39
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับรอบบัญชีปี 2562
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 40
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หนังสือมอบฉันทะ

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
เอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2560
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 แบบขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบเล่ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 38/2560
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2559 พร้อมงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2560
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีและรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 การลงทะเบียน หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 9 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 10 แผนที่ตั้งโรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ
เอกสารแนบ 11 แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 12 แบบขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 13 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 37/2559
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 17 ธันวาคม 2558
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10 แบบขอรับรายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.
 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2558 วันที่ 28 เมษายน 2558
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน และสารสนเทศการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจากัด ของบริษัทย่อยของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 4 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีการเข้าลงทุนในโครงการสามย่านของบริษัทย่อย ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 6 แบบหนังสือขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพอื่ อนุมัติให้ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ใหม่ โดยไม่ต้องทาคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ท้งั หมดของกิจการ
เอกสารแนบ 7 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Whitewash)
เอกสารแนบ 8 ประวัติกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่จัดการประชุม
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.
 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 36/2558
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 ธันวาคม 2557
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แบบขอรับรายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 10 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 35/2557
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2556 วันที่ 23 เมษายน 2556
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 สารสนเทศรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริษัท ยูนิเวนเจอร์จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 7 รายงานความคิดเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ ตามแนบ รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ยูนิเวนเจอร์จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 8 ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 9 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 11 แบบขอรับรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 13 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.
 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครั้งที่ 1/2557
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2557 วันที่ 21 เมษายน 2557
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) กรณีการซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) กรณีการเข้าทำธุรกรรมกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
เอกสารแนบ 4 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการได้มาและจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และ รายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. การได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กรณีบริษัทและบริษัทย่อยเข้าทาธุรกรรมกับทรัสต์ เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
2. การได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรณีบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้นของบริษัท กรุงเทพ บ้านและที่ดิน จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5 ประวัติกรรมการเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 6 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 34/2556
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 17 ตุลาคม 2556
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 10 แบบขอรับรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 11 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.
 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33/2555
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 32/2554 วันที่ 30 มีนาคม 2554
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมากรเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10 แบบขอรับรายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.
 

เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
เอกสาร  
เอกสารแนบ 1 แบบฟอร์มลงทะเบียน
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2555 วันที่ 26 เมษายน 2555
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด
เอกสารแนบ 4 สารสนเทศรายการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 5 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนด
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถแต่งตั้งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 10 คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุม
เอกสารแนบ 11 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
เอกสารแนบ 12 แผนที่สถานที่ประชุม
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32/2554
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553 วันที่ 22 เมษายน 2553
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมากรเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 11 แบบขอรับรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.
เอกสาร ดาวน์โหลด
หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2553
เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2552 วันที่ 23 เมษายน 2552
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบ CD-ROM
เอกสารแนบ 3 ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระ
เอกสารแนบ 4 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
เอกสารแนบ 5 รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
เอกสารแนบ 6 ประวัติกรรมากรเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 9 แผนที่สถานที่จัดประชุม
เอกสารแนบ 10 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เอกสารแนบ 11 แบบขอรับรายงานประจำปี 2552 ในรูปแบบเล่ม
เอกสารแนบ 12 หนังสือมอบฉันทะ (ขอแนะนาให้ใช้แบบ ข. และโปรดนำมาแสดงในวันประชุม)

• แบบ ก.

• แบบ ข.

• แบบ ค.
 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
 • 2553
เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 43

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ครั้งที่ 42

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 41

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ครั้งที่ 40

 

เอกสาร ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.