ติดต่อนักวิเคราะห์

ลำดับ บริษัทหลักทรัพย์ ชื่อ อีเมล์
1 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณจิตรลดา เลขาพันธ์ chitrada@aira.co.th
2 บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) คุณอรณิชา เลิศสัจจานันท์ onnicha@aira.co.th
3 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม therdsak@asiaplus.co.th
4 บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ วีรพล เหลืองอมรชัย weerapon@asiaplus.co.th
5 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณชญานิษฐ์ ตรีเพ็ชร์ chayanich.tre@bualuang.co.th
6 บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด(มหาชน) คุณนฤมล เอกสมุทร narumon.e@bualuang.co.th
7 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณพรวิไล สันตุสฐารมย์ pornvilai.sa@cimb.com
8 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณพุทธิพร โทวระ putthiporn.th@cimb.com
9 บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ วทัยพรรณ เอกทักษิณ wattaipun.ekataksin@cimb.com
10 บริษัทหลักทรัพย์ ซิตี้คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด คุณอมรรัตน์ ชีวะวิชวาลกุล amornrat.cheevavichawalkul@citi.com
11 บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสรภพ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ soraphob.panpiemras@clsa.com
12 บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณรณกฤต สารินวงศ์ ronnakrit.sa@countrygroup.co.th
13 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณ สมบัติ เอกวรรณพัฒนา sombata@th.dbsvickers.com
14 บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คุณจันทร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุล chanpens@th.dbsvickers.com
15 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) คุณวรรัตน์ เผ่าภคะ woraratp@fnsyrus.com
16 บริษัทหลักทรัพย์ บีเอ็นพี พารีบาส์ พีรีกริน (ประเทศไทย) จำกัด คุณ ชุติมา วรมนตรี chutima.wor@fssia.com
17 บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด คุณวิลาสินี บุญมาสูงทรง wilasinee@globlex.co.th
18 บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) คุณ ฐิติพงษ์ ไทยเจริญ thitipongt@ivglobal.co.th
19 หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณ สรพงษ์ จักรธีรังกูร sorapong.j@kasikornsecurities.com
20 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด คุณ กิ่งไผ คูสกุลนิรันดร kingpaik@kgi.co.th
21 บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด คุณวิชชุดา ปลั่งมณี wichuda@kktrade.co.th
22 บริษัทหลักทรัพย์ เคซี ซีมิโก้ จำกัด คุณ วสุ มัทนพจนารถ wasuM@ktzmico.com
23 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณ แพ็ตตี้ ตอไมตรีจิตร patti.Tomaitrichitr@macquarie.com
24 บริษัทหลักทรัพย์ แมคควอรี (ประเทศไทย) จำกัด คุณวรรณวุธ อภินันท์รัตนกุล  wannawut.apinanratanakul@macquarie.com
25 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณเติมพร ตันติวิวัฒน์ termporn.t@maybank-ke.co.th
26 บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด คุณจิราภรณ์ ลินมณีโชติ jiraporn@phatrasecurities.com
27 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณพรทิภา ระยับแสงเดือน danait@phillip.co.th
28 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณศุทธนุช ชัยสำเร็จ suthanuchc@phillip.co.th
29 บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณอรมงคล ตันติธนาธร ornmongkolt@phillip.co.th
30 บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  คุณ วนิดา ไกสเล่อร์ wanida.ge@rhbgroup.com
31 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณศิริมา ดิสสรา, CFA sirima.dissara@scb.co.th
32 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณยุพเรศ ลิขิตแสนสุข yupharet.likitsansuk@scb.co.th
33 บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด คุณสิริการย์ กฤษฎิ์นิพัทธ์ sirikarn.krisnipat@scb.co.th
34 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณพรรณารายณ์ วงชาลี phannarai.von@thanachartsec.co.th
35 บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จำกัด (มหาชน) คุณศักดิ์สิทธิ์ พัฒนานารักษ์ saksid.pha@thanachartsec.co.th
36 บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณ ณัฐวุฒิ ศิวะรุจิวงค์ nathavut@tisco.co.th
37 บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด คุณสุรชัย ประมวลเจริญกิจ surachai@trinitythai.com
38 บริษัทหลักทรัพย์ ยูบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด คุณโทมัส ฟิลิปสัน thomas.philippson@ubs.com
39 บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด คุณ พรทิภา ระยับแสงเดือน pornthipa@uobkayhian.co.th
Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.