นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกำไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสำรองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

ประวัติการการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด ผลการดำเนินงานรอบบัญชี
ปี 2559
(ม.ค. - ธ.ค. 59)
ปี 2560
(ม.ค. - ก.ย. 60)
ปี 2561
(ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
ปี 2562*
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
ปี 2563
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.20 0.22 0.26 1.00 0.02
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 1,075.69 838.44 1,005.64 1,597.12 62.47
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมายและอื่นๆ (ล้านบาท) (334.48) (35.00) (28.00) (118.00) -
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 741.21 803.44 977.64 1,479.12 62.47
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 382.39 420.62 497.10 1,911.93 38.24
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรหลังจัดสรร (ร้อยละ) 51.59 52.35 50.85 129.26 61.21

หมายเหตุ
* คำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยรวมผลการดำเนินงานของ GOLD ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 และกำไรที่ได้รับจากการจำหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสำรองตามกฎหมาย

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.