นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวมในแต่ละปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณาจากกําไรสะสมและกระแสเงินสดคงเหลือเปรียบเทียบกับ งบลงทุนของบริษัทย่อย หากกระแสเงินสดคงเหลือมีเพียงพอหลังการตั้งสํารองตามกฎหมายแล้ว คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะพิจารณา จ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมเป็นกรณีๆ ไป โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติ

ประวัติการการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีที่ผ่านมาของบริษัท มีรายละเอียดดังนี้
รายละเอียด ผลการดำเนินงานรอบบัญชี
ปี 2560
(ม.ค. - ก.ย. 60)
ปี 2561
(ต.ค. 60 - ก.ย. 61)
ปี 25621
(ต.ค. 61 - ก.ย. 62)
ปี 2563 2
(ต.ค. 62 - ก.ย. 63)
ปี 2564 3
(ต.ค. 63 - ก.ย. 64)
เงินปันผล (บาท/หุ้น) 0.220 0.260 1.000 0.020 0.016
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) 838.44 1,005.64 1,597.12 62.47 30.17
หัก: จัดสรรสำรองตามกฎหมายและอื่นๆ (ล้านบาท) (35.00) (28.00) (118.00) - -
กำไรสุทธิส่วนของบริษัทคงเหลือสำหรับจ่ายเงินปันผล (ล้านบาท) 803.44 977.64 1,479.12 62.47 30.17
เงินปันผลจ่าย (ล้านบาท) 420.62 497.10 1,911.93 38.24 30.59
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรหลังจัดสรร (ร้อยละ) 52.35 50.85 129.26 61.21 101.40

หมายเหตุ
1 เงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชี 2562 พิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก (1) กําไรจากผลการสําเนินงานสําหรับรอบปีบัญชี 2562 และ (2) กําไรที่จะได้รับจากการจําหน่ายหุ้น GOLD ภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ภาษี และสํารองตามกฎหมาย
2 เงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชี 2563 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ครั้งที่ 42 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2564
3 เงินปันผลสําหรับรอบปีบัญชี 2564 จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2565 ครั้งที่ 43 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มกราคม 2565

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.