โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ UV ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
หุ้น ร้อยละ
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด 1 1,038,732,605 54.33
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด 2 228,800,000 11.97
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 26,130,923 1.37
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 18,439,674 0.96
5 นาย บุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 18,374,600 0.96
6 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,406,700 0.81
7 นาย วสันต์ ธัญธีรพันธุ์ 12,100,000 0.63
8 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 10,871,400 0.57
9 นาย วรรธนะ เจริญนวรัตน์ 8,500,000 0.44
10 นาย ปั้น จูฑศฤงค์ 6,299,200 0.33
  รวม 1,383,655,102 72.37


UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2564 จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ :

ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.98

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.