โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ UV ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 มีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
หุ้น ร้อยละ
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด 1 1,038,413,905 54.31
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด 2 228,800,000 11.97
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 26,829,278 1.40
4 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 24,409,323 1.28
5 นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 19,615,000 1.03
6 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,554,000 0.81
7 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 14,808,300 0.77
8 กองทุนเปิด บัวหลวงระยะยาว 10,871,400 0.57
9 บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 9,200,000 0.48
10 STATE STREET EUROPE LIMITED 9,138,593 0.48
  รวม 1,397,639,799 73.10


UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ :

ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.97

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.