โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ของ UV ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 มีดังนี้

ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถือ
หุ้น ร้อยละ
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด1 1,038,732,605 54.33
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด2 228,800,000 11.97
3 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 24,409,323 1.28
4 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 21,213,117 1.11
5 นายบุญเกียรติ เอื้อสุดกิจ 19,454,100 1.02
6 กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 15,554,000 0.81
7 กองทุนเปิด บัวหลวงปัจจัย 4 หุ้นระยะยาวปันผล 14,808,300 0.77
8 กองทุนเปิด บัวหลวงระยะยาว 10,871,400 0.57
9 EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 6,676,400 0.35
10 นางมุกดา เธียรหิรัญ 6,147,500 0.32
  รวม 1,386,666,745 72.53


UV มีทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563 จำนวน 1,911,926,537 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,911,926,537 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

หมายเหตุ :

ข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 บริษัท อเดลฟอส จำกัด ถือหุ้นโดย นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ร้อยละ 50 และนายปณต สิริวัฒนภักดี ในสัดส่วนฝ่ายละร้อยละ 50.00
2 บริษัท สิริภักดีธรรม จำกัด ถือหุ้นโดย บริษัท อเดลฟอส จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 99.97

Copyright @ 2014,
Univentures PCL., All Rights Reserved.